ДКЦ – Смолян ЕООД  функционира от началото на 2010 г. Той е самостоятелно лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

МИСИЯ – „Да продължим радостта от живота заедно“

ОСНОВНА ЦЕЛ – да увеличи възможностите на пациентите от региона за избор на по – голям обем и вид специализирана доболнична медицинска помощ.

Дейностите,извършвани от  „ДКЦ – Смолян” ЕООД, включват почти всички елементи от специализираната медицинска и медико – диагностична дейност.

„ДКЦ – Смолян” ЕООД работи по договор с РЗОК!